1. Set yourself a rule to add friends only, don’t add strangers. Set vetes një rregull për të shtuar vetëm miq, mos shtoni strangers.
  2. Look at the name and picture carefully. Shikoni emrin dhe foton me kujdes. Also click on the “Name” to see the complete profile. Gjithashtu klikoni në "Emri" për të parë profilin e plotë. If the profile has little details, then chances are it could be a made-up account. Nëse profil ka pak detaje, atëherë shanset janë se mund të jetë bërë një llogari-up.
  3. Look for the “You have no friends in common” line. Shiko për "Ju nuk keni miq të përbashkët" line. If this person is a friend of yours, there should be some connections. Nëse ky person është një mik i juaji, duhet të ketë disa lidhje.
  4. If this person who’s inviting you is a brand new Facebook user with no friends, then pick up a phone. Nëse ky person i cili e fton ju është një markë të re Facebook asnjë përdorues me miqtë, pastaj i bie në një telefon. If he/she is a real friend, you’d probably have something in common to chat about. Nëse ai / ajo është një mik të vërtetë, ju ndoshta duhet të ketë diçka të përbashkët për të biseduar rreth. Call him/her up and find out if there’sa genuine request from them. Tërhiqni vëmendjen e tij / saj dhe të parë nëse ka të vërtetë nga kërkesa e tyre. Always be careful rather than be sorry. Gjithmonë jam i kujdesshëm se sa më vjen keq.

Related Posts: Related Posts: